วีซ่าประเทศรัสเซีย

ข้อมูลทั่วไป
คนไทยสามารถอยู่ในประเทศรัสเซียถึง 30 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า หากประสงค์ที่จะอยู่เป็นระยะเวลานานจะต้องยื่นขอวีซ่าที่แผนกกงสุลของสถานทูตรัสเซียในกรุงเทพฯ ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการไทยสามารถอยู่ในประเทศรัสเซียนานถึง 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า

สถานทูตรัสเซียในเขตกรุงเทพมหานคร

มีอำนาจออกวีซ่ารัสเซียเฉพาะกับชาวต่างชาติที่ถือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ไทยหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเกิน 90 วัน ยกเว้นอาจได้รับอนุญาตในกรณีแต่ละบุคคล โดยเอกอัครราชทูตรัสเซีย

(สำหรับผู้เดินทางไปรัสเซีย)

(1) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญอย่างเป็นทางการของระดับชาติหรือระดับนานาชาติ,

(2) เนื่องจากเป็นโรคที่รุนแรงหรือการเสียชีวิตญาติพี่น้อง

(3) เพื่อรับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน)หรือออกโดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศรัสเซีย

พลเมืองของประเทศต่อไปนี้จะต้องมีหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ไทยเพื่อขอวีซ่าในกรุงเทพมหานคร :

แอลจีเรีย, แองโกลา, อัฟกานิสถาน, บังคลาเทศ, เวียดนาม, กานา, กายอานา, จอร์เจีย, อินเดีย, อิรัก, อิหร่าน, ศรีลังกา, จีน, เกาหลีเหนือ, เนปาล , ไนจีเรีย, พม่า, ปากีสถาน, รวันดา, ซีเรีย, โซมาเลีย, ตุรกี, ชาด, เอธิโอเปียและ

รัสเซียจะออกวีซ่าสำหรับเฉพาะวันที่มีการเข้าและออกเดินทาง รวมทั้งประเภทของวีซ่าและหมายเลขของรายการที่มีกำหนดไว้ในเอกสารที่ยื่นเพื่อขอวีซ่า ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้าและออกจะต้องเดินทางออกจากรัสเซียภายในเวลาที่กำหนดนี้

ทุกการยื่นขอวีซ่าจะดำเนินการภายใน 4 - 20 วันขึ้นอยู่กับปริมาณงานโดยรวมของส่วนกงสุล สำหรับค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าพิเศษ, เวลาในการประมวลอาจจะลดลง 1 - 3 วันทำการ ในการยื่นขอวีซ่านั้น เนื่องจากบุคลากรในกงสุล มีอย่างจำกัด

ดั้งนั้นสำหรับการประมวลผลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายกงสุลและอาจถูกปฏิเสธเนื่องจากฝ่ายกงสุลมีภาระงานมาก

** ผู้สมัครขอวีซ่าทุกประเภทจะต้องมาที่แผนกกงสุล

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของชาวต่างชาติในรัสเซียและความต้องการในการลงทะเบียนเข้าพักในสถานที่ที่จะหาได้ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการบริการการย้ายถิ่นของสหพันธ์รัสเซีย (โปรดดูมาตรา 5"ข้อมูลที่เป็นประโยชน์")


ประเภทของวีซ่าและความต้องการของผู้ยื่นขอวีซ่า1. Transit Visa

Transit Visa วีซ่านี้ออกให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะขอเดินทางผ่านประเทศรัสเซีย

เพื่อที่จะทำการเปลี่ยนสนามบินหรือข้ามพรมแดนไปยังประเทศที่สามต่อไป

ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินจะออกวีซ่าได้ถึง 3 วันเท่านั้น ผู้โดยสารที่เดินทางโดยการขนส่งทางบกจะอ

อกวีซ่าเป็นระยะเวลาเพียงพอที่จะดำเนินการในประเทศรัสเซียโดยเส้นทางที่สั้นที่สุดที่เป็นไปได้ แต่ไม่เกิน 10 วัน

ข้อสำคัญ : หมายเลขของ Transit Visa เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ต้องการเคลื่อนย้ายไปสนามบินเดียวกันภายใน 24 ชั่วโมง

เอกสารที่ต้องใช้ :

1.แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าที่มีรูปถ่าย ขนาด 3x4 ซม.
2.หนังสือเดินทางที่ถูกต้องเป็นเวลา 6 เดือนนับจากวันหมดอายุวีซ่า
3.ตั๋วเครื่องบินที่เดินเข้ารัสเซียและตั๋วเครื่องบินสำหรับประเทศปลายทาง
4.วีซ่าไปยังประเทศปลายทาง (ถ้าจำเป็น)
5.ประกันสุขภาพหรือประกันการเดินทาง


2. วีซ่าท่องเที่ยว

Tourist Visa ออกให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางมารัสเซียโดยมีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว จำนวนการเข้า-ออกประเทศของวีซ่าประเภทท่องเที่ยวของรัสเซียนั้นอาจเป็นการเข้าออก 1 ครั้ง หรือ หลายครั้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง ในการขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยวนั้น

โดยทั่วไปแล้วผู้ที่ขอวีซ่าจะต้องยื่นบัตรเชิญ ใบจองที่พัก ซึ่งบริษัททัวร์ที่จะออกบัตรเชิญให้ได้นั้นจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงการต่างประเทศ มีรหัสที่ได้รับจากกระทรวงการต่างประเทศ

โดยข้อมูลบริษัทเหล่านี้จะต้องปรากฏอยู่ในบัตรเชิญ และเมื่อคุณเดินทางมาถึงรัสเซียแล้ว

จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องทำรีจิสเตอร์ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึง

และจะต้องมีรีจิสเตอร์ตลอดช่วงเวลาที่คุณอาศัยอยู่ในรัสเซีย จะออกไม่เกิน 1 เดือน

เอกสารที่ต้องใช้

1.แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าที่มีรูปถ่าย 1, ขนาด 3x4 ซม.
2.หนังสือเดินทางที่ถูกต้องเป็นเวลา 6 เดือนนับจากวันหมดอายุวีซ่า
3.Tour voucher ของบริษัทนำเที่ยว (เอเยนต์ซี่) ที่ได้รับใบอนุญาตจากรัสเซีย (ตัวสำเนา)
4.การยืนยันจากตัวแทนการท่องเที่ยวได้รับใบอนุญาตรัสเซีย (ตัวสำเนา)
5.ตั๋วเครื่องบินรัสเซียและออกจากรัสเซีย
6.วีซ่าจากประเทศที่ท่องเที่ยวเพื่อไปรัสเซีย (ถ้าจำเป็น)
7.วีซ่าไปยังประเทศที่นักท่องเที่ยวตั้งใจที่จะไปต่อจากรัสเซีย (ถ้าจำเป็น)

8.ใบตรวจโรค เอชไอวี(HIV) (สำหรับการเข้า)

ข้อสำคัญ : ใบตรวจโรคเอชไอวีจะต้องดำเนินการโดยภาษาอังกฤษและภาษารัสเซีย, มีวิธีการทดสอบข้อมูลหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด ประเทศที่พำนัก ระยะเวลาการวางแผนการเข้าพักในรัสเซีย วันที่และรายละเอียดของและมีลายเซ็นของผู้เข้าสอบและ แพทย์ผู้ดำเนินการทดสอบ โดยมีตราประทับอย่างเป็นทางการของสถาบันทางการแพทย์ ใบตรวจโรคเอชไอวีจะต้องเป็นใบรับรองที่ถูกต้องมีระยะเวลาเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ออก
9.ประกันสุขภาพหรือประกันการเดินทาง


3. วีซ่าธุรกิจ

วีซ่าประเภทนี้สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเพื่อมาทำธุระส่วนตัว เช่น เยี่ยมเพื่อน หรือญาติ เป็นต้น วีซ่าธุระส่วนตัวมีระยะเวลา 3 เดือน และสามารถเข้าได้เพียงครั้งเดียว

การขอวีซ่าประเภทนี้ผู้ขอจะต้องได้รับบัตรเชิญจากบุคคลที่อาศัยอยู่ในรัสเซีย

โดยผู้ทำหนังสือเชิญจะต้องเดินทางไปทำด้วยตนเองที่กองตรวจคนเข้าเมืองในเขตท้องที่ของตนเอง

เอกสารที่ต้องใช้

1.แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าที่มีรูปถ่าย 1, ขนาด 3x4 ซม.
2.หนังสือเดินทางที่ถูกต้องเป็นเวลา 6 เดือนนับจากวันหมดอายุวีซ่า
3.หนังสือเชิญที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศหรือ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศรัสเซีย (ต้นฉบับจริง)
4.ใบรับรองแพทย์
ข้อสำคัญ: หนังสือเชิญ คือ เอกสารหนังสือที่ออกให้โดยเจ้าภาพ บุคคล นิติบุคคล องค์กรที่ตั้งอยู่ในประเทศรัสเซีย เพื่อเป็นการเชิญให้บุคคลต่างด้าวบุคคลหนึ่งเดินทางเข้าประเทศรัสเซีย เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ก็ตาม เช่น ทำงาน เรียน เป็นต้น

ผู้ขอวีซ่าจะต้องนำบัตรเชิญนี้ไปยื่นให้กับทางสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประกอบกับเอกสารอื่นๆ เพื่อขอวีซ่า

ข้อสำคัญ: หากชาวต่างชาติเข้าสู่รัสเซียในการรักษาพยาบาลแบบเร่งด่วนหรือเนื่องมาจากโรคที่รุนแรงหรือการเสียชีวิตญาติ, / หนังสือเดินทางอาจจะมีอายุการใช้งาน 6 เดือนก่อนวันหมดอายุวีซ่า


4. วีซ่าธุรกิจ

วีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมารัสเซียเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ เช่น เข้ามาเพื่อต่อรองทางการค้า เจรจาทางธุรกิจ สัมมนา เข้าร่วมประชุม ฯลฯ วีซ่าประเภทนี้จะอนุญาตให้อยู่ในประเทศได้เป็นเวลานาน

และอาจมีการอนุญาตให้เข้าออกประเทศได้หลายรอบ ตามดุลพินิจของประเทศนั้นๆ

วีซ่าประเภทนี้จะสามารถใช้อยู่ในรัสเซียได้ตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 1 ปี

และอาจจะเป็นไปได้ทั้งการเข้าออกหนึ่งครั้งและหลายครั้ง การขอวีซ่าเข้าประเทศคู่จะออกได้ถึง 3 เดือน การขอวีซ่าเข้าออกหลายประเทศสามารถออกได้ถึง 1 ปีและอนุญาตให้อยู่ในรัสเซียนานถึง 90 วันจากวันที่ออก

เอกสารที่ต้องใช้

1.แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าที่มีรูปถ่าย 1, ขนาด 3x4 ซม.
2.หนังสือเดินทางที่ถูกต้องเป็นเวลา 6 เดือนนับจากวันหมดอายุวีซ่า
3.หนังสือเชิญที่ออกโดยรัฐบาลกลางของรัสเซีย (ต้นฉบับ)
     • การตัดสินใจที่กำหนดให้ทำวีซ่าจากกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียและส่งไปยังแผนกกงสุลของสถานทูตรัสเซียในประเทศไทย
     • การตัดสินใจที่กำหนดให้วีซ่าโดยเอกอัครราชทูตรัสเซียไปยังประเทศรัสเซีย (เฉพาะสำหรับผู้เข้าสู่รัสเซียอย่างเป็นทางการในการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ)
4.นโยบายการประกันการแพทย์
5.ใบตรวจโรคเอชไอวี (สำหรับการเดินทางเข้าออกแบบ2 ครั้ง (double-entry) หรือการเข้าออกประเทศแบบมากว่า 2 ครั้งขึ้นไป (multiple entry)

ข้อสำคัญ : ใบรับรองเอชไอวีจะต้องดำเนินการโดยภาษาอังกฤษและภาษารัสเซีย, มีวิธีการทดสอบข้อมูลหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด ประเทศที่พำนัก ระยะเวลาการวางแผนการเข้าพักในรัสเซีย วันที่และรายละเอียดของและมีลายเซ็นของผู้เข้าสอบและ แพทย์ผู้ดำเนินการทดสอบ โดยมีตราประทับอย่างเป็นทางการของสถาบันทางการแพทย์ ใบตรวจโรคเอชไอวีจะต้องเป็นใบรับรองที่ถูกต้องมีระยะเวลาเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ออก


5. วีซ่ามนุษยธรรม

มนุษยธรรมวีซ่าอนุญาตให้ออกรายการได้ครั้งเดียวหรือหลายครั้งไปยังรัสเซียเพื่อการติดต่อและการพัฒนาความสัมพันธ์ทางวิทยาศาสตร์, วัฒนธรรม, การศึกษาและการกีฬา, การทำกุศล การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนารวมทั้งแสวงบุญหรือการจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การเข้าครั้งเดียวและการขอวีซ่าเข้าประเทศคู่จะออกได้ถึง 3 เดือน การขอวีซ่าเข้าประเทศหลายครั้งออกได้ถึง 1 ปีและอนุญาตให้อยู่ในรัสเซียนาน 90 วันจากระยะเวลาวันที่ออก

เอกสารที่ต้องใช้

1.แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าที่มีรูปถ่าย 1, ขนาด 3x4 ซม.
2.หนังสือเดินทางที่ถูกต้องเป็นเวลา 6 เดือนนับจากวันหมดอายุวีซ่า
3.หนังสือเชิญที่ออกโดยรัฐบาลกลางของรัสเซีย (ต้นฉบับ)
     • การตัดสินใจที่จะกำหนดให้ออกวีซ่าจากกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียและส่งไปยังแผนกกงสุลของสถานทูตรัสเซียในประเทศไทย

     • การตัดสินใจที่กำหนดให้ออกวีซ่าโดยเอกอัครราชทูตรัสเซียไปยังประเทศรัสเซีย

(เฉพาะสำหรับผู้เข้าสู่รัสเซียอย่างเป็นทางการในการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ)
4.ใบรับรองแพทย์
5.ใบตรวจโรคเอชไอวี HIV (สำหรับการเดินทางเข้าออกแบบ2 ครั้ง (double-entry) หรือการเข้าออกประเทศแบบมากว่า 2 ครั้งขึ้นไป (multiple entry)

ข้อสำคัญ : ในการขอวีซ่าประเภท ธุรกิจนั้น จะต้องใช้หนังสือเชิญเช่นกัน แต่ต้องเป็นหนังสือเชิญ ที่ออกให้โดยบริษัทหรือองค์กรที่อยู่ในรัสเซีย

ข้อสำคัญ : ใบตรวจโรคเอชไอวีจะต้องดำเนินการโดยภาษาอังกฤษและภาษารัสเซีย, มีวิธีการทดสอบข้อมูลหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด ประเทศที่พำนัก ระยะเวลาการวางแผนการเข้าพักในรัสเซีย วันที่และรายละเอียดของและมีลายเซ็นของผู้เข้าสอบและ แพทย์ผู้ดำเนินการทดสอบ โดยมีตราประทับอย่างเป็นทางการของสถาบันทางการแพทย์ ใบตรวจโรคเอชไอวีจะต้องเป็นใบรับรองที่ถูกต้องมีระยะเวลาเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ออก


6. วีซ่าทำงาน

วีซ่าส่วนใหญ่ที่ได้รับมาครั้งแรกเพื่อการเดินทางนั้นมักจะเป็นวีซ่าที่ใช้เข้าประเทศได้เพียงหนึ่งครั้งอยู่ได้นานถึง 3 เดือน และเมื่อเดินทางมาถึงรัสเซียแล้ว บริษัทหรือองค์กรที่รับท่านเข้าทำงานก็จะเป็นผู้ดำเนินจัดทำวีซ่าอีกชนิดหนึ่งให้ โดยวีซ่าประเภทนี้ จะเป็นวีซ่าเข้าออกได้หลายครั้ง ลักษณะของวีซ่าประเภทนี้จะเป็นกระดาษที่แยกออกมา ประกอบด้วย 3 ส่วน ภายในระบุข้อมูลของผู้ถือวีซ่า จุดประสงค์ และระยะเวลาของวีซ่า

เอกสารที่ต้องใช้

1.แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าที่มีรูปถ่าย 1, ขนาด 3x4 ซม.
2.หนังสือเดินทางที่ถูกต้องสำหรับ 18 เดือนนับจากวันที่เริ่มต้นวีซ่า
3.หนังสือเชิญที่ออกโดยรัฐบาลกลางย้ายบริการของรัสเซีย (ต้นฉบับ)
4.ใบตรวจโรคเอชไอวี (HIV)

ข้อสำคัญ : ในการขอวีซ่าประเภททำงานนั้น จะต้องใช้หนังสือเชิญเช่นกัน แต่ต้องเป็นหนังสือเชิญ ที่ออกให้โดยบริษัทหรือองค์กรของนายจ้างที่อยู่ในรัสเซีย

ข้อสำคัญ : ใบตรวจโรคเอชไอวีจะต้องดำเนินการโดยภาษาอังกฤษและภาษารัสเซีย, มีวิธีการทดสอบข้อมูลหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด ประเทศที่พำนัก ระยะเวลาการวางแผนการเข้าพักในรัสเซีย วันที่และรายละเอียดของและมีลายเซ็นของผู้เข้าสอบและ แพทย์ผู้ดำเนินการทดสอบ โดยมีตราประทับอย่างเป็นทางการของสถาบันทางการแพทย์ ใบตรวจโรคเอชไอวีจะต้องเป็นใบรับรองที่ถูกต้องมีระยะเวลาเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ออก

7. วีซ่านักเรียน

วีซ่าประเภทนี้ออกให้สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาศึกษาในประเทศรัสเซีย การขอวีซ่าประเภทนี้จำเป็นต้องมีเอกสารยืนยันการรับเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ผู้ขอวีซ่าต้องการเข้าไปศึกษาเล่าเรียนมาประกอบด้วย ทางสถาบันการศึกษาจะทำหนังสือตอบรับ เป็นหนังสือเชิญเพื่อจัดส่งให้กับผู้ขอวีซ่าใช้ดำเนินการขอวีซ่าต่อไป วีซ่าที่ออกให้ครั้งแรก อยู่ได้ 3 เดือน วีซ่าประเภทนี้จะไม่มีกำหนดที่แน่นอน จึงสามารถต่อได้ตลอดเวลา ตราบเท่าที่ผู้ขอวีซ่ายังคงเรียนในสถาน ศึกษานั้นๆ อยู่

เอกสารที่ต้องใช้

1.แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าที่มีรูปถ่าย 1, ขนาด 3x4 ซม.
2.หนังสือเดินทางที่ถูกต้องสำหรับ 18 เดือนนับจากวันที่เริ่มต้นวีซ่า
3.หนังสือเชิญที่ออกโดยรัฐบาลกลางย้ายบริการของรัสเซีย (ต้นฉบับ)
4.ใบตรวจโรคเอชไอวี (HIV)

ข้อสำคัญ : ในการขอวีซ่าประเภท นักเรียนนั้น จะต้องใช้บัตรเชิญเช่นกัน แต่ต้องเป็นบัตรเชิญ ที่ออกให้จากสถาบันการศึกษาที่อยู่ในรัสเซีย

ข้อสำคัญ : ใบตรวจโรคเอชไอวีจะต้องดำเนินการโดยภาษาอังกฤษและภาษารัสเซีย, มีวิธีการทดสอบข้อมูลหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด ประเทศที่พำนัก ระยะเวลาการวางแผนการเข้าพักในรัสเซีย วันที่และรายละเอียดของและมีลายเซ็นของผู้เข้าสอบและ แพทย์ผู้ดำเนินการทดสอบ โดยมีตราประทับอย่างเป็นทางการของสถาบันทางการแพทย์ ใบตรวจโรคเอชไอวีจะต้องเป็นใบรับรองที่ถูกต้องมีระยะเวลาเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ออก


8. วีซ่าชั่วคราว

วีซ่าที่ออกให้กับผู้ที่เข้าประเทศเพียงชั่วคราว หรือ ออกให้เป็นเวลา 4 เดือนกับชาวต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตชั่วคราว ใบอนุญาตชั่วคราวให้อยู่อย่างต่อเนื่องในรัสเซียโดยหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและสามารถเข้าออกประเทศได้ในเวลา 1 ปี

หากคนต่างด้าวที่มีการออก วีซ่าชั่วคราวล้มเหลวในการเข้าประเทศรัสเซียภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในนั้นเขา / เธอต้องขอวีซ่าชั่วคราวอีกอัน ซึ่งจะอยู่ได้เพียง 2 เดือน จากวันที่ เขา / เธอยังคงตามทำตามข้อกำหนดสำหรับการขอวีซ่าประเภทนี้

เอกสารที่ต้องใช้:

1.แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าที่มีรูปถ่าย 1, ขนาด 3x4 ซม.
2.หนังสือเดินทางที่ถูกต้องเป็นเวลา 6 เดือนนับจากวันหมดอายุวีซ่า
3.การตัดสินใจที่จะกำหนดให้ที่พำนักชั่วคราวให้กระทำได้โดยการแบ่งพื้นที่ของการย้ายถิ่นของรัฐบาลกลางของรัสเซียให้บริการหรือการแจ้งอย่างเป็นทางการดังกล่าว (ต้นฉบับ)
4.ใบตรวจโรคเอชไอวี (HIV)

ข้อสำคัญ: ใบตรวจโรคเอชไอวีจะต้องดำเนินการโดยภาษาอังกฤษและภาษารัสเซีย, มีวิธีการทดสอบข้อมูลหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด ประเทศที่พำนัก ระยะเวลาการวางแผนการเข้าพักในรัสเซีย วันที่และรายละเอียดของและมีลายเซ็นของผู้เข้าสอบและ แพทย์ผู้ดำเนินการทดสอบ โดยมีตราประทับอย่างเป็นทางการของสถาบันทางการแพทย์ ใบตรวจโรคเอชไอวีจะต้องเป็นใบรับรองที่ถูกต้องมีระยะเวลาเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ออก


9. วิซ่าทางการทูต Diplomatic Visa

การขอวีซ่าจากสถานทูตสามารถออกให้ครั้งเดียวหรือสองครั้งที่ให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตไปยังรัสเซีย จะออกได้นานถึง 3 เดือนและสามารถขยายไปได้ ในแต่ละปีถัดไปโดยได้รับวีซ่าเข้าออกประเทศได้หลายครั้ง (เฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่ของภารกิจทางการทูตและกงสุลต่างประเทศในรัสเซียและสมาชิกในครอบครัว)

การขอวีซ่าจากสถานทูตอาจจะออกให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาที่ได้รับการยอมรับว่ามีสถานะทางการทูตโดยเจ้าหน้าที่รัสเซีย

หากผู้ถือหนังสือเดินทางทางการทูตจะไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของรัสเซียว่ามีสถานะทางการทูต, เขา / เธออาจจะต้องขอวีซ่าประเภทอื่นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยมเพื่อไปยังรัสเซีย

เอกสารที่ต้องใช้ :

1.แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าที่มีรูปถ่าย 1, ขนาด 3x4 ซม.
2.หนังสือเดินทางที่ถูกต้องเป็นเวลา 6 เดือนนับจากวันหมดอายุวีซ่า
3.การตัดสินใจที่จะกำหนดให้ทำวีซ่าจากกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียและส่งไปยังแผนกกงสุลของสถานทูตรัสเซียในประเทศไทย

ข้อสำคัญ: หัวหน้าของรัฐและรัฐบาลไม่จำเป็นต้องแนบภาพถ่ายไปยังแบบฟอร์มใบสมัคร

ข้อสำคัญ: การขออนุญาตทางการทูตเพื่อขอวีซ่าจะต้องถูกส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียโดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศที่เกี่ยวข้องหรือภารกิจทูตหรือกงสุลในรัสเซียในรูปแบบของจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

การให้บริการ การขอวีซ่า (อย่างเป็นทางการ) Service (Official) Visa

วีซ่าอนุญาตออกให้ครั้งเดียวหรือสองครั้งเพื่อไปยังรัสเซียเป็นการให้บริการของผู้ที่เป็นคนจากหน่วยงานราชการ (เป็นทางการ) หนังสือเดินทาง จะออกได้นานถึง 3 เดือนและสามารถขยายไปในปีถัดไปโดยได้รับวีซ่าเข้าประเทศหลายครั้ง (เฉพาะบุคลากรภารกิจทางการทูตและกงสุลต่างประเทศในรัสเซียและสมาชิกในครอบครัว)

• การขอวีซ่า Service (อย่างเป็นทางการ)

อาจจะออกให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาที่ได้รับการยอมรับว่ามีสถานะอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานของรัสเซีย

หากหนังสือเดินทางไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของรัสเซียที่มีสถานะอย่างเป็นทางการเขา / เธออาจจะตองออกวีซ่าประเภทอื่นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเข้าประเทศรัสเซีย

เอกสารที่ต้องใช้

1.แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าที่มีรูปถ่าย 1, ขนาด 3x4 ซม.
2.หนังสือเดินทางที่ถูกต้องเป็นเวลา 6 เดือนนับจากวันหมดอายุวีซ่า
3.การตัดสินใจที่จะกำหนดให้ทำวีซ่าจากกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียและส่งไปยังแผนกกงสุลของสถานทูตรัสเซียในประเทศไทย

ข้อสำคัญ: การขออนุญาตอย่างเป็นทางการ การขอออกวีซ่าจะต้องถูกส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียโดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศที่เกี่ยวข้องหรือภารกิจทูตหรือสถานกงสุลในรัสเซียในรูปแบบของจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร


ค่าธรรมเนียมการออกวีซ่า

การออกวีซ่า -- ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับสัญชาติ
เวลาในการประมวล: 4 -- 20 วันทำการหรือ 1 - 3 วัน (สำหรับค่าธรรมเนียมสองครั้ง)
การขอวีซ่าใหม่ -- 30.00 เหรียญสหรัฐ
เวลาในการประมวล : ยังไม่ระบุ
Visa Transfer (เพื่อหนังสือเดินทางใหม่) - ไม่เสียค่าธรรมเนียม
เวลาในการประมวล : ยังไม่ระบุ


แบบฟอร์มการขอวีซ่า

สำหรับผู้ที่มีสัญชาติ อเมริกัน/อังกฤษและ จอร์เจีย - แบบฟอร์มที่ 1

สำหรับผู้ที่มีสัญชาติอื่นๆ - แบบฟอร์มที่ 2

 

 

ที่มา สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำราชอาณาจักรไทย